VERGİDEN KAÇINMA YÖNTEMLERİ

Firmalar, rekabet güçlerini artırmak için veya karlılık oranlarını yükseltmek adına birçok usulsüz işlemler yapma eğilimi gösterebilmektedir. Bu usulsüz işlemlerin başında gerçekte olmayan bir mal alım satım işlemleri gelmektedir. Yani sahte fatura işlemi. Bu usulsüz işlemin yasalarca çok ağır yaptırımları bulunmaktadır. VUK, m.359/a-2 bendine göre; sahte belge düzenleyen ve kullananlara ilişkin vergi dairesince idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezası, kayba uğratılan verginin 3 katı kadar vergi ziyaı cezasıdır. Ayrıca kayba uğratılan vergi Kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV gibi kayba uğratılan vergiler için ayrı ayrı hesaplanır. Ayrıca usule aykırılık gerekçesi ile özel usulsüzlük cezası ile gecikmeler için de gecikme faizi kesilir. Bütün bu idari para cezalarının yanın da vergi dairesi mükellef hakkın da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, 3 yıldan 5 yıla kadar hakkında hapis cezasını talep edebilir.

Ayrıca bu usulsüz işlemler, firma çalışan veya yöneticiler tarafından daha sonra tehdit unsuru olarak kullanılabilmektedir. Bu durum firma sahiplerini çaresiz bırakmakla birlikte firmanın gerçekte olmayan alım satım işlemleri, şirket raporlamalarının doğruluğunu tehdit etmektedir. İşte bu gibi kanunlara ve mevzuata aykırı işlemlerin yapılması yerine, kanun ve mevzuatların izin verdiği vergiden kaçınma yöntemleri ile vergi azalımı yapmak daha güvenli olacaktır. Ayrıca, yapılan bütün işlemlerin kayıt altında yapılması şirket raporlamalarını daha doğru yansıtacağından, önlemlerimizi önceden alma fırsatımız olacaktır ki bu birçok şirket için hayati öneme sahiptir.

Yılbaşı, şirketlerin defterlerinin kapanışını gerçekleştirdiği ve mali tablolarını çıkardığı ay olduğu için vergiden kaçınma yöntemleri ile vergi indirimi yapacağı son dönemdir. 

 

1.   Uyumlu mükelleflere %5 Kurumlar vergisi indirimi uygulanmaktadır

Gelir vergisi kanunu mükerrer 121. Madde gereği; vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden ödemesi gereken vergilerinin %5 oranında indirme imkânı getirilmiştir.

İnteraktif Vergi dairesinden vergiye uyumlu mükellef olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Kimler %5 vergi indiriminden yararlanacaklar:

 

-        Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefleri

-        Kurumlar vergisi mükellefleri (bankacılık faaliyetleri, sigortacılık faaliyetleri, emeklilik şirketleri, sigorta şirketleri hariç)

-        Basit usulde vergilendirilenlerde yararlanabilir.

Şartları:

-        İndirim hesaplanacak dönem ile önceki son iki yıla ait dönem de verilmesi gereken beyannameler zamanında verilmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir (250 TL ye kadar eksik ödemeler dikkate alınmayacaktır).  Ayrıca ilgili dönemlerde ikmalen, re ’esen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir. 

-        Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verileceği tarih itibari ile vergi ve vergi cezaları 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmektedir.

-        İndirim hesaplanacak dönem de dahil olmak üzere geriye doğru 4 hesap dönemi boyunca kaçakçılık suçu fiilen işlenmiş olmaması gerekmektedir.

-        İndirim oranı 1.200.0000 TL’yi aşamaz

 

Diğer Hususlar:

-        İndirilecek tutar ödenmesi gereken tutardan fazla olması durumunda 1 yıl için de diğer ödenecek vergilerden mahsup edilebilir. 

-        İndirim sonucunda şartlar taşınmadığı daha sonradan anlaşılması vergi ziyaı cezası uygulanmadan indirim geri tahsil edilir. 

-        Kanuni süresinden sonra verilmesi gereken beyannameler düzeltme veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminin yararlanmasına engel değildir.

Önemli Not: Firmalar damga vergisi mükellefi değillerse vergi dairesinden açtırmalarında fayda var. Çünkü; gümrük çıkış beyannamelerinde olduğu gibi bazı durumlarda adımıza haberimiz olmadan tarhiyat yapılabilir.

 

2.   Şirket Birleşmelerinden doğan vergi avantajları

İmalat işleri yapan sanayi sicil belgesine sahip fiilen üretim yapan iki KOBİ şirketinin birleşmesi halinde, birleşme sonrasında 3 yıl boyunca kurumlar vergisinin %75’i vergiden istisna tutulmuştur (KVK, 5520 sayılı kanun, 32. Madde, 5. Fıkra).

Birleşen KOBİ’lerin üretim faaliyetleri dışında elde ettikleri gelir var ise bu gelirler %75 kurumlar vergisi istisnasından yararlanamazlar. Dolayısı ile firmalar Muhasebesel kayıtlarını bu ayrımı yapacak şekilde tutması gerekmektedir.

Hangi şirketler KOBİ statüsündedir? Birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde yıllık ortalama 250 kişiden az işçi çalıştıran ve aynı dönem içerisinde gelir tablosunda beyan edilen yıllık net satış tutarı veya bu döneme ait bilanço aktif toplamları 40 Milyon TL’yi aşmayan firmalar KOBİ statüsündedir. 

Birleşmeden sonra firmanın KOBİ statüsünü kaybetmesi vergi istisnasından yararlanmasına mâni değildir.

Birikmiş zararları olan şirket ile kar yazan şirketlerin birleşmesi sonucu, vergi kanunlarının ön gördüğü süre ve tutarlar bağlı kalarak zararların kardan mahsup edilmesi mümkündür. 

Şirket merkezleri düşük vergi veren şirketler ile yüksek vergi veren şirketlerin birleşme veya satın alınması ile şirketin düşük vergi veren ülkeye taşınması söz konusu olabilir. Bu şekilde daha az vergi ödemesi olacaktır. Amerikan şirketi Pfizer ile İrlanda merkezli Allergen şirketlerinin birleşmesi örnek verilebilir.

 

3.   Tahsili imkânsız hale gelen alacakların yasal takibi başlatarak gider yazılması

Ticari alacağın herhangi bir sebepten dolayı tahsili imkânsız hale gelmiş ise dava açmak sureti ile hukuki süreç başlatılması gerekmektedir. Dava süreci başlatıldıktan sonra davaya konu olan tutarın tamamı tahsil edilinceye kadar gider olarak gösterilebilir. Tutar tahsil edilince tekrardan vergi matrahımıza eklememiz gerekmektedir.

Ayrıca, alacağın değersiz hale gelmesi sonucu KDV’sini indirim hakkı tanıyan kanun 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. VUK 322’ye göre değersiz alacaklara (kazai bir hükme göre veya kanaat verici bir vesikaya göre alacağın tahsili imkânsız hale gelmesi) ilişkin KDV, hesaplanıp beyan edilmiş ise alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir.

 

4.   Şirket üzerine gayrimenkul alım-satımı yapmak

Esas faaliyet konusu gayrimenkul alım-satım olmayan şirketler, gayrimenkul alım işlemi gerçekleştikten 2 yıl sonra gayrimenkul satışının %50 si Kurumlar vergisinden, satışın tamamı ise KDV istisnasından yararlanabilirler. Ancak, istisna edilen tutar en geç 5 yıl içerisinde sermaye ilave edilmek zorundadır. 

 

5.   Şirket üzerine araç satın almak veya kiralamak

Yeni düzenlemeye göre araç başına 5.500 TL’ye kadar kiralanan araçlar gider olarak gösterilebilecek. Binek otomobillerde ÖTV ve KDV vergisinin toplamı en fazla 115.000 TL’ye kadar gider gösterilebilecektir. Şirket adına veya kiralanmış araçlar ile ilgili olarak yapılan masrafların %70’i gider olarak gösterilebilecektir.

Sıfır araç alımlarında ÖTV ve KDV dahil olarak 250.000 TL’ye kadar 115.000 TL’si doğrudan gider yazabileceğimiz gibi 135.000’lik kısım için de amortisman ayrılabilir. 250.000 TL’yi aşan tutarlar için amortisman da ayırılamaz. İkinci el araç alımlarında ise sadece 250.000 TL’ye kadar amortisman ayrılabilir.

 

6.   Genç Girişimci İstisnasından yararlanmak

29 yaş altında ilk defa gelir vergisi mükellefi olan girişimciler, 3 yıl boyunca 75.000 TL’ye kadar kazançları gelir vergisinde muaf tutulmuştur. Ayrıca, bir yıl boyunca BAĞ-KUR ödemesi iş kur tarafından yapılacaktır. 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışların da fon hesaplarını kullanarak vergilenmesini ertelemek

Şirket aktiflerinde bulunan amortismana tabi iktisadi değerlerin satışından elde edilen karın, ilgili dönem matrahına ekleme yapmak yerine, üç yıl içerisinde aynı türden bir iktisadi kıymetin (yönetim kurulu kararı) satın alınması şartı ile “yenileme fonlarında” takip edilmesi, oluşabilecek vergiyi ertelemiş olacaktır. Bu yöntem, özellikle amortisman payı bittikten sonra satışı gerçekleştirilen iktisadi kıymetlerde karın fazla çıkmasından dolayı uygulanması önerilmektedir. 

 

7.   Azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayırma

100.000 TL’lik İktisadi kıymetin 10 yıl amortisman ayırılması gerekmektedir

Normal amortisman ayırma yöntemi:

100.000/10: 10.000 ilgili iktisadi kıymete ait olmak üzere her yıl 10.000 TL amortisman payı olarak gider yazılabilecek.

Azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayırma yöntemi:

100/10: %10**2: %20

1.yıl: 10.000* %20: 20.000

2.yıl: 80.000 * %20: 16.000

3.yıl: 74.000 * %20: 14.800

.

.

.

Olarak devam eder. 

Görüleceği gibi Normal amortisman yöntemi ile amortisman ayırdığımız da her yıl 10.000 TL amortisman gideri gösterebilmemize mukabil, Azalan bakiyeler yöntemini tercih ettiğimizde ilk yıllarda daha fazla amortisman payı olarak gider yazabilmekteyiz.

 

8.   Nakit sermaye artışı yöntemi ile vergi avantajı sağlamak

Şirketlerin borç almak yerine öz kaynakların kullanımını özendirmek için nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak ödenen kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’lik kısmı ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir. 

Örnek: x şirketi 2018 yılında 500.000 TL sermaye artırımı yaptığını düşünelim. TCMB ortalama kredi faizi %18 olarak kabul edelim. Kurumlar vergisinden indirilecek tutar: Nakden artırılan sermaye tutarı * TCMB faiz oranı * süre (AY) * indirim oranı: 500.000*0,18*%50:45.000 TL’dir. Net getirisi 45.000 TL * %22: 9.900 TL (Sermaye artırımı sene başından yapılmış olarak dikkate alınmıştır. Sene ortasında sermaye artırımı gerçekleştirilmiş ise sadece ilgili aylar dikkate alınmalıdır). 

 

9.   Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinde muafiyet

Kurumlar vergisine tabi mükellefler, yeni bir teknoloji ve bilgi arayışı için gerçekleştirmiş olduğu Ar-ge harcamaların tamamını gider olarak gösterilebilir. Teknoloji geliştirme kanunu ve 5746 sayılı araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenmiştir. Bu kanunda ar-ge masraflarının vergi matrahından gider olarak gösterilebilmekle birlikte çeşitli teşviklerde sunmaktadır. Ayrıca, ar-ge faaliyetlerinde bulunan firmalar KDV istisnasından yararlanabilmektedirler.

 

10.     Transfer fiyatlama yöntemi

Vergiden kaçınmak isteyen firmalar şirket karı vergilendirilmeye tabi tutulmadan şirket dışına aktarılması olarak bilinen örtülü kazanç transferi, emsal bedellerden farklı olarak belirlenmektedir. Transfer fiyatlama yöntemi ile örtülü kazanç transferi yapılan firmalarda vergi matrahı azalarak şirket kazancı, ilişkili diğer firmalara aktarılmaktadır.

Ülkemiz de transfer fiyatlama yöntemi ile örtülü kazanç elde etmek isteyenlere yönelik olarak kurumlar vergisi kanunu 13. Maddesinde düzenleme yapılmıştır: firmaların ilişkili olduğu kişilere emsallerine uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alımı veya satımı durumunda kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yolu ile örtülü dağıtılmış sayılacaktır.

Uluslararası şirketlerin transfer fiyatlama yöntemi, özellikle Amerika da şirket faaliyetleri ile ilişkili olmayan ticari faaliyetlerde kullanılan fiyatlar, şirket faaliyetleri için kullanılan fiyatlara göre ihracat için daha düşük ithalat için daha yüksek olduğu görülmektedir. İngiltere de transfer fiyatlama yönteminin üç faktörü olduğu tespit edilmiştir: birincisi, Çok uluslu büyük şirketlerin vergilendirilmesi küreselden daha ziyade bölgesel düzenlemeler uygulandığı için malların emsal bedellerinden farklı transfer fiyatlaması görülmektedir. İkincisi, araştırma geliştirme faaliyetlerinin çok yoğun olduğu şirketlerde yanıltıcı olarak transfer fiyatlamaları yaygındır. Üçüncüsü, maddi duran varlıkların yanlış fiyatlandırılması vergi cenneti olmayan ülkelere yapılan ihracatlar da yoğunluk görülmektedir.

 

11.     Örtülü Sermaye

Şirketler faaliyetleri esnasında çeşitli kaynaklardan elde ettikleri finansman için faiz ödeme yükümlülüğü altında girmektedirler. Vergi kanunları, şirketlerin finansman ihtiyaçları için ödedikleri faizleri gider olarak gösterilmesine izin vermektedir. Vergiden kaçınma yöntemini kullanmak isteyen şirketler vergi matrahını indirebilmek için ortaklardan alınan tutarları öz sermaye olarak değerlendirmek yerine ortaklardan borç alınmış gibi gösterilmesi yöntemidir.

Ülkemizde kurumlar vergisi 12. Maddesine göre, şirketlerin ortaklarından veya ortaklar ile ilişkide olduğu kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin edip şirket için kullandığı her türlü borcun, hesap dönemi içerisinde şirketin öz sermayesinin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak değerlendirilmiştir.   

Çok uluslu şirketlerde örtülü sermaye yöntemi ile vergiden kaçınma: yüksek vergi yükümlülüğü bulunan ülkede faaliyet gösteren şirket, vergi cennetinde faaliyet gösteren şirketten borç alması sureti ile karşılığında faiz ödemesi şeklinde vergiden kaçınılabilir. Çok uluslu şirketlerin uyguladıkları diğer bir yöntem ise, şirketlerin borç/öz sermaye oranını değiştirmeden, düşük vergi yükümlülüğü olan ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına sermaye ödemesi şeklinde ödeme yapması, yüksek vergi ödemesi bulunan ülkelerdeki firmaların faiz ödemeleri sonucu vergi indiriminden yararlanılabilir.

 

12.     Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kullanılması

Grup şirketlerinin sahip oldukları maddi olarak duran varlıkları daha az vergi verilen ülkede faaliyet gösteren şirketlerin sahipliğine verilmektedir. Daha sonra düşük vergi veren ülke de faaliyet gösteren şirket, yüksek vergi veren ülkede bulunan asıl şirkete lisans faturası düzenlemektedir.  Bu şekilde yüksek vergilendirmeye tabi olan şirketin vergi matrahından indirebileceği gider kalemi ortaya çıkmaktadır. Gelir elde eden şirket az vergi veren veya hiç vergi vermeyen bir ülkede faaliyet gösterdiği için vergi ödemesi daha az olacaktır. Totalde ise aynı grup şirketinin daha az vergi vermesi söz konusu olacaktır. 

Özellikle çok uluslu şirketler teknoloji yoğunlukta şirketler oldukları için maddi olmayan duran varlıklar değeri çok fazladır.

 

13.     Vergi Cennetlerinde faaliyet göstermek

OECD’ye göre vergi cenneti ülke: hiç vergi alınmayan veya çok düşük vergi alınan, etkili bilgi alışverişin olmadığı ve şeffaflığın bulunmadığı ülkedir. 

Dünya ticaretinin 72 Trilyon civarındaki tutarı Offshore merkezlerinde dönmektedir. Aşırı derece mahremiyet unsurun ile hareket eden küresel endüstriyel kuruluşların dünya çapında daha fazla yayılmasını sağlayan üç temel unsur bulunmaktadır: 1. Visa, Master Card, Cirrus, Axxess. 2. HSBC, Barclays, Standard gibi uluslararası bankalar. 2. PwC, KPMG, E&Y, Deloitte büyük denetim şirketleri ile Offshore şirketler hususunda hukuki ve finansal danışmanlık hizmeti veren başta Londra gibi merkezlerde veya Offshore ülkelerinde kurulan danışmanlık şirketlerin varlığıdır (Ekovizyon, mayıs, 2016).

Kâr payı ve sermaye kazançlarından çok az vergi alan Belçika, Hollanda, İrlanda, İsveç gibi ülkelerde kurulan paravan şirketler aracılığı ile gerçekte herhangi bir ticaret, üretim ve dağıtım organizasyonu yapılmadan aracı şirket olarak vergiden kaçınılabilir ya da finansman, lisanslama veya yönetim merkezi olarak kullanılarak vergiden kaçınılabilir.

Aracılık faaliyetleri ile ticaret yapan şirketler yatırım yapılması ve yatırımlardan elde edilen gelirlerin ana ülkeye gelmeden (vergiden kaçınarak) başka bir ülkede yatırım yapılması için kullanılmasıdır.  Çin’de yapılan doğrudan yabancı yatırımların %70’i Hong Kong ve Karayip’lere gitmektedir. Daha sonra bu yatırımlar, yabancı yatırımcı kılıfı ile Çin’e geri dönmektedir. Böyle Çin devletinden yabancılara sağlanan vergi indirimi, ucuz arazi, ucuz kredi imkanlarından yararlanılmaktadır.

Offshore bölgelerinde şirket birleşme veya satın almalar, şirket üretimini yurt dışında gerçekleştirmek veya yurt dışından alınan mal ve hizmetlerin, grup şirketine ait olan Offshore merkezleri aracılılığı ile tedarik etmek, Vergiden kaçınma yönetmeleri arasında gösterilebilir.

 

14.     Akaryakıt ve Yemek giderlerini tek fatura altında yönetmek

2019 yılı gelir vergisinden istisna tutulacak kişi başı yemek bedeli KDV dahil 20,52 TL’dir. Ticket veya Sodexo gibi firmalar ile anlaşma yaparak çalışanlarımızın yemek veya akaryakıt giderlerimizi (Yeni yayınlanan tebliğe göre araç masraflarının sadece %70’i gider yazabiliriz) fiş takibi yapmak yerine tek bir fatura ile toplam akaryakıt ve yemek giderlerimiz takip ederek kanunda belirtilen tutarlar ile sınırlı kalmak kaydı ile gider yazabiliriz.

 

15.     Yurt dışı iştirak kazançları istisnası

Anonim ve Limited şirket olmalı, İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmaması, iştirak edilen kurumun ödenmiş sermayesinin en az %10’na sahip olunmalı ve kazancın elde edilen tarihten geriye doğru kesintisiz olarak 1 yıl elde tutulmuş olmalı, iştirak kazançlarının elde edildiği ülkede en az %15 vergi uygulanmalıdır. Son olarak kazancın, elde edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi şartı ile kurumlar vergisinden muaftır.

 

Ayrıca;

Yurt dışında inşaat onarım ve montaj işleri için ayrı bir şirket kurulması gerektiği durumlarda ilgili şirkete iştirak edilmesi sonucu elde edilen kazançlar herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazancı istisnası uygulanacaktır (KVK,5/1-B)

 

Tam mükellef Anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerinin satış kazancı istisnası
Kazancın elde edildiği tarih itibari ile kesintisiz olarak en az 1 yıl süre ile nakit tutarları dışında kalan aktif toplamaları %75 veya daha fazlası kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayan Anonim veya Limited şirket niteliğinde olan kurumların sermayesine en az %10 oranında iştirakten oluşan tam mükellef Anonim şirketler en az 2 yıl aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılması ile doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. 

 

16.     Taşınmazların Leasing sözleşmeleri sonucu satış kazancı istisnası

Finansman sıkıntısı olan firmaların aktiflerinde yer alan gayrimenkullerini “sat-kirala-geri al” yöntemi ile leasing firmaları ile anlaşma sonucu satılan ve daha sonra geri alınan gayrimenkuller 2 yıl şartı aranmaksızın alış ve satış işlemlerinde %100 olarak KDV ve KURUMLAR Vergisi’nden istisna tutulmuştur.

Örnek: şirket aktifinde bulunan 500.000 TL değerindeki gayrimenkul leasing şirketleri tarafından ekspertiz değeri 3.000.000 olarak belirlendiğini varsayalım. Gayrimenkul 3.000.000 üzerinden leasing firmasına fatura edilecek ve arada oluşan gelir ve KDV istisna olarak değerlendirilecektir. 

Sözleşme borcunun bitiminde leasing firması tekrardan gayrimenkul değerlemesi yapılarak firmaya fatura edecektir. Yani borç bitiminde Gayrimenkulün değeri 5.000.000 TL ise bu tutar üzerinden fatura edilerek firma aktifinde yer alacaktır. Aynı şekilde ilgili gayrimenkulün geri alma işleminde oluşabilecek kazanç ve KDV istisna tutulacaktır.

Nihayetinde şirket, finansman ihtiyacını karşılamakla birlikte aktifinde 500.000 TL olarak yer alan gayrimenkul için artık 5.000.000 TL üzerinden amortisman ayırmaya başlayacak ve gider olarak gösterebilecektir.

 

17.     Diğer Vergiden Kaçınma Yöntemleri

İhracatçı firmaların yıllık ihracat satış tutarlarının Binde 5 kadar, götürü gider haklarının kullanması 

Türkiye de faaliyet alanı olmayan şirketlere yapılacak olan yazılım, tasarım, mimarlık, hizmetleri ilgili kanundaki şartları taşıması koşulu ile kazancın %50 si Kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Serbest bölge veya Teknokent gibi vergi avantajının sağlandığı bölgelerde şirket kurmak

Kanunen kabul edilmeyen giderleri tekrar gözden geçirmek

Üretim firmalarında fire oranlarının yeniden hesaplanması

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde Üretim maliyetlerinde LİFO yöntemini kullanmak

İhracatçı firmaların ürünleri gümrük çıkışı gerçekleştirilmemiş ise gelir yazılmamasına dikkat etmek

Kur faklarının yenden gözden geçirilmesi (Özellikle İthalat ve İhracat yoğunlukta çalışan firmaların)

İnşaat işleri ile uğraşan firmaların, yıllara sair olarak elde ettikleri kazancın işin tamamlanmasına göre beyan edilmesi 

İnşaat teslim tutanağı düzenlenmeden daire satış bedeli için alınan tutarların gelir kaydetmek yerine avans hesaplarında tutamak, daire tamamlandığında gelir hesaplarına kaydedilmesi

Yurt dışındaki grup şirketlerinden borçlanmak

Mümkün ise (irsaliye kesildikten sonra 8 iş günü içinde faturası kesilmek zorundadır) geçici dönemlerden sonra satış faturasının kesilmesi

Grup şirketleri arasında ticari faaliyet gerçekleştirmek, ortak yapılan giderleri yeniden gözden geçirmek

İhracat ve ithalat işlemlerinde karı verginin az olduğu ülkelerde bırakmak

Geçici vergi matrahı ile Kurumlar vergisi matrahı arasında %10 farklılık olabilir.Yazar: Mustafa YILDIZ

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım