Şirket Değerleme

Şirketlerin birleşme, satın alma, halka arz işlemelerinde ve özellikle yabancı yatırımcılar için şirket değerleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yatırım yapılacak şirketin mevcuttaki borçları ile vergi borçlarını, şirket alacakları içerisindeki tahsili imkânsız hale gelen alacakların, Şirket net satışları ile karlılık oranları, Şirket konumu, Amortismana tabi varlıkların (makine, bina, araç, demirbaşlar) ömrü, şirketin kredi kuruluşları nezdindeki itibarı ve son olarak da şirket kaynaklarının fonlanması öz kaynaklardan mı yoksa kredi kuruluşlarında mı fonlandığının tespiti ve analizi yatırım güvenliği açısından hayatidir.

Şirket muhasebe kayıtlarındaki varlıkların değerleri ilgili tarihteki maliyet değerini gösterdiğinden gerçeği yansıtmamaktadır. Teknolojik gelişmeler ve artan enflasyon oranlarının etkisi ile de şirket varlıklarının, maliyet değeri ile gerçek değer arasındaki fark artmaktadır. Son olarak da şirketlerin Pazar veya bulunduğu konum avantajlarının etkisini bilanço da görülmesi mümkün olmadığı için şirket değerleme çalışmalarına ihtiyaç duyulabilmektedir.

  Ayrıca,

·      Şirketlere finansman sağlayan kuruluşların şirketin değerine ve şirketin ileride sağlayacağı satış performansına göre kredi vermektedirler.

·      Şirket değerinin zamana göre nasıl değişti görmek için değerleme çalışmaları yapılabilir. Bu şekilde şirket yönetiminin başarısı test edilebilir.

·      Şirket iflas durumların da tasfiye süreçlerinde şirket değerleme işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

·      Miras paylaşım işlemelerinde değerleme çalışmaları yapılabilmektedir.

·      Portföy yöneticileri için şirket değerinin piyasa değerinin altında işlem görüp görmediğini anlamak için şirket değerleme işlemlerine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Şirket değerleme işlemleri, şirketlerin geçmiş dönem finansal tablo bilgileri ile cari dönem finansal tablo bilgilerinden yola çıkarak içinde bulunduğu sektör ve ekonomik çevrelerin analiz edilmesi sonucun da gelecekte bahse konu olan şirketin değerinin ne olacağını belirlemeye çalışmaktadır.

Firmanın kendi içerisinde bulunduğu; araştırma geliştirme faaliyetleri, teknoloji kullanımı, firmanın kuruluş yeri, sermayesi, temettü politikası ve temettü dağıtım gücü, yatırım ihtiyacı ve gerekli yatırımları karşılayabilecek finansal gücü, yatırımların ekonomik ömrü, şirket varlıklarının hurda değeri, mal ve hizmetlerin pazarlama gücü gibi değişkenler şirket değerini etkileyebilir.

Firmanın şirket dışındaki faktörler; sektörle ilgili gelişmeler, ülke ekonomisi ve küresel ekonominin içinde bulunduğu koşullar ve devlet düzenlemelerinde yaşanan gelişmelerde firma değeri etkilemektedir.

Dolayısı ile Şirket değerleme işlemlerinde mutlak kesin bir sonuca ulaşılması mümkün değildir. Değerleme işlemleri ile mevcut veriler doğrultusunda gelecekte şirket değerinin şimdiki değeri tahmin edilmeye çalışılmaktadır.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım