İMPORİUM DENETİM

İMPORİUM DENETİM

İMPORİUM DENETİM VE SMMM LTD ŞTİ. Olarak KOBİ’lerimize bağımsız denetim ve iç denetim hizmeti sunmaktayız. Bağımsız denetim hizmetlerimizin ana konusu “finansal tablolar” analizidir. İç denetim faaliyetlerimizin ana konusu “Patron veya yöneticilerin” istekleri doğrultusunda firma iş akış süreçlerinin (pazarlama, satın alma, insan kaynakları, muhasebe, finans, üretim sistemi v.b. organizasyonlar) kapsamlı analizidir.

Denetim faaliyetleri dönemseldir. Denetim, ay ve yıl olarak başlangıç ve bitiş tarihleri belirli olan kontrol süreçleridir.

Denetim, şirket hissedarlarının veya yöneticilerin (mali tablolarının güvenirliği için), kanunen, kredi kuruluşları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda yapılır.

Bağımsız denetimin ve İç denetimin amacı önemli yanlışlık risklerinin tespitidir. Hedefimiz KOBİ’lerimize öncelikle maddi olarak katma değer sağlamaktır.

Yöneticilerin idaresi altındaki faaliyetlerini fiziki olarak kontrol sağlaması mümkün değildir. Aynı şekilde finansal ve Muhasebesel işlem ve RAPORLARIN doğruluğunu tespit etmesi güçtür.  Bu problemler, objektif bir bakış açısı ile denetim raporları ile aşılabilir.

Denetim faaliyetlerimiz esnasında, şirket içerisinde hata ve hilelerden kaynaklanan suiistimaller var mıdır?  Firma kaynakları verimli kullanılıyor mu? Firma, iç politikalarına ve ilgili kanunlara göre yönetiliyor mu? Firma iş akış süreçleri içerisinde hangi risklere maruz kalıyor? Gibi sorulara cevap arayarak, KOBİ’lerimize objektif veriler ışığında gerçek durumları hakkında danışmanlık yapıyoruz.

Denetim faaliyetlerimizin sonucunda KOBİ’lerin iş akış süreçleri ve finansal yapıları hakkında “raporlama” hizmeti sunmaktayız.

 

1.İç Denetim

İç denetimin kapsamı: Şirket aktifleri, finansal raporlamalar, muhasebe, finans, Kurum yönetim sistemi, satış, pazarlama, satın alma, depo, üretim süreçleri, kalite kontrol süreçleri, sözleşmelere uygunluk, suiistimal testleri, şirket politikalarına ve yasal mevzuata uygunluk.

İç denetim; firma varlıklarının her türlü zarara karşı korunup korunmadığını, firma, şirket politikaları doğrultusunda idare edilip edilmediğini analiz eder.

İç denetim, firma etkinliğini optimal seviyeye çıkarmak için yapılan çalışmalardır.

İç denetim süreçlerinde olası hata ve hilelerin tespiti ile birlikte iyileştirme ve gelişim esas olmalıdır.

Risk odaklı iç denetim faaliyetleri, risk iştahları (kurumun kabul ettiği risk seviyesi) üzerinden oluşabilecek risklerin tespit edilmesi ve önlem alınmasıdır.

İç denetim uygulamaları;

Sistem denetimi: kaynaklar ve uygulanan yöntemlerin etkililiği hakkında tespitler yapılır.

Uygunluk denetimi: şirket politikaları doğrultusunda hareket edilip edilmediği denetlenir.

Finansal denetim: İşletme faaliyetlerine ilişkin bütün gelir, gider, aktiflerin ve hesapların fiziki tespitler ile uyumluluğu incelenir.

Performans denetimi: Personelin verimliliğini gözlemleyen denetim tekniğidir

Bilgi işlem teknoloji denetimi: teknolojinin gelişimi bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılmasını sağlamıştır. Geleneksel denetim süreçlerinde belli bir dönemin evrakları geçmişe yönelik test edilmesi ile gerçekleştirilir. Bilgisayar destekli denetimler ise yıllara yaygın bir şekilde raporlamalar ile her daim kontrol testlerinin yapılmasının önünü açmıştır. Sürekli denetimin ana unsurudur.

Suiistimal denetimi: ihbar üzerine veya inceleme esnasında ortaya çıkan konular üzerine failin ve zararın boyutunu tespit etmek için uygulana yöntemdir.

 

2.Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tespit eder. Blanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu en önemli finansal tablolardır.

Blanço, firmanın belirli bir tarihte mali durumunu gösterir; Mevcutlarını, varlıklarını ve borçlarını gösterir. Blanço da izlenmesi gereken en önemli unsur, işletme hangi kaynakları kullanarak finanse edilmiştir.

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirden aynı dönemde katlanmış olduğu bütün maliyet ve giderlerin çıkarılması sonucu işletmenin elde ettiği dönem kar veya zararı gösteren tablodur.

Mali tablolar, finansal durumu ve finansal performansı gösterir. Mali tablolar, yöneticilere emanet edilen kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığını gösterir.

Bağımsız denetim çalışmaları TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Sistemi) ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi) çerçevesinde değerlendirilir.

Önem sırasına göre bağımsız denetim konuları: Hasılatlar   %14,65, Ticari alacaklar %13,55, Stoklar %10,99, Maddi duran varlıklar %9,89, Yatırım amaçlı gayrimenkuller %9,16, Finansal borçlar %5,86, Finansal araçlar %3,3, Karşılıklı ve koşullu yükümlülükler %3,3, Diğer konular %3,3, İlişkili taraflar %2,593, Ertelenmiş vergiler %2,56, Faktoring alacaklar %2,56, Faaliyet ve finansal kiralamalar %2,56, Şerefiye %2,56, Denetçi değişimi %1,83, İnşaat sözleşmeleri %1,83, Geliştirime maliyetleri %1,47, Öz kaynak yönetimi %1,47, Türev araçları %1,47, Borçlanma maliyetleri %1,10, Hizmet sözleşmeleri %0,73, Maddi olmayan duran varlıklar %0,73, Şirket birleşmesi %0,73, Tamamlanma yüzdesi %0,73, Ticari borçlar %0,73 (Gökgöz, kilit denetim konularının denetçi raporunda bildirmesi ve borsa İstanbul’da işlem göre işletmeler üzerinde değerlendirme, S. 136, Jafas)

Mali tablolar tümüyle veya hesap bazında hile veya hatadan dolayı yanlış sunulmuş olabilir. Hesap grupları potansiyel olarak;

Tamlık: işlemler kayıt edilmemiş olabilir

Dönemsellik: yanlış döneme kayıt edilmiş olabilir

Geçerlilik: kayıt edilen işlemler geçerli olmayabilir

Kayıt: işlemler doğru kayıt edilmemiş olabilir

Değerleme: varlıklar ve yükümlülükler doğru değerlendirilmemiş olabilir

Raporlama: hesaplar doğru bir şekilde raporlanmamış olabilir

İlkeleri kapsamında değerlendirilir.

 

Mali tablolarda, varlıkların kötüye kullanılması ve hileli raporlama olmak üzere iki tür hile söz konusu olabilir.

1.   Varlıkların kötüye kullanılması: alacakların tahsilatı zimmete geçirilmiş, banka kayıtları silinmiş veya şahsi hesaplara yönlendirilmiş olabilir. Stoklar kişisel kullanılmış veya satılmıştır. Hurdalar firma bilgisi dışında satılmış olabilir. İşletme bilgileri rakip firmalara aktarılmış, fikri mallar çalınmış olabilir. Fiyatlar satın alma temsilcileri tarafından fazla gösterilerek rüşvet alınmış olabilir.

 

2.  Hileli raporlama: kasıtlı olarak finansal tablolarda olması gereken açıklamaların yer almaması veya yanlış ifade edilmesidir.

 

Bağımsız denetim gerçekleştirilirken uygulanan denetim teknikleri:

Tam istisnasız denetim: ciddi şüphelerin bulunduğu denetimlerde tüm hesapların tüm işlemlerinin istisnasız denetlenmesidir.

Örneklem denetimi: sondaj usulü olarak da ifade edilir. En yaygın kullanılan tekniktir. İstatiksel yöntemler kullanılarak veya iç denetçi deneyimlerine dayanarak örneklem yapılabilir.

Fiziki inceleme tekniği: kalemlerin varlığını tespit etmek için kullanılır. Stokların mevcut durumu, maaş ödenen personelin mevcudiyeti, üretim süreçleri fiziki inceleme tekniğinin uygulandığı alanlardır.

Doğrulama tekniği: Üçüncü kişilerden alınan yazılı veya sözlü beyanlardır. Cari mutabakatlar doğrulama tekniği kapsamındadır.

Yeniden hesaplama tekniği: belge ve kayıtların matematiksel olarak yeniden hesaplanmasıdır. Faiz tahakkuku gibi benzer tahakkukların yeniden hesaplanması, özetleri yapılmış muhasebe kayıtları, müşteri tarafından yapılmış hesaplamaların yeniden hesaplanmasıdır.

Belge inceleme tekniği: Mesleki şüphecilik bakış açısı ile belgeler üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığı gözden geçirilir. Faturalar, makbuzlar, iptal edilmiş çekler örnek olarak verilebilir.

Bilgi toplama tekniği: doğru kişilere sorulan sorular ile elde edilir. Diğer teknikler ile desteklenerek yapılır.

Doğrudan veya dolaylı denetim: işlem olayının başlamasından sisteme aktarılmasına kadar süreçler denetlenir. Dolaylı: benzer grupların denetlenerek gruplara ayrılması şeklinde denetlenmesi

İleriye veya geriye doğru denetim: temel alınan işlemler ve belgelerden muhasebe kayıtlarına girilmesine kadar veya tam tersi olarak denetleme yöntemidir

Bilgisayar destekli denetim: işletmenin bilgi işlem üzerinden belli parametrelere dayanarak farklı yazılımlar içeren bilgi işlem teknolojileri yardımı ile uygulanan yöntemdir. Sürekli denetimin ana unsurudur. Bu teknik sayesinde işletmelerin birimleri veya başka coğrafi bölgelerde yer alan şubelerin, işletme merkezine uzak fabrikalara gitmeden, işlem süreçleri ve yetki kullanımları uzaktan denetlenir. Gerekirse işlem gerçekleşmeden müdahale edilir

Soruşturma tekniği: suiistimal ihtimallerine karşı, ihbar edilen veya inceleme esnasında ortaya çıkan suiistimallerin boyutu ve failin belirlenmesi amacı ile gözlem, mülakat, sorgu ve kayıt kullanma yöntemi ile yukarıda kullanılan denetim teknikleri ile uygulanır.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım