ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

1.SÖZLEŞME

Türk Ticaret Kanunun belirlediği esaslar üzerinden, şirketin amaç ve konularının belirlendiği, ticaret sicili tarafından tescil ve onaylandıktan sonra resmiyete kavuşan belge, kuruluş sözleşmesidir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket kuruluş sözleşmesinde bulunması gereken ve şirket ortaklarının karar vermesi gerektiği konular:

- Şirket Ünvanı: Seçilen ünvanın başka bir şirket tarafından kullanılmadığı Ticaret Sicil Gazetesinden kontrol edilmelidir. Faaliyet konularından en az birinin unvan içerisinde bulunmasına dikkat edilmelidir. Seçilen ünvanın benzerlerinden farklı olabilmesi için ünvanın çekirdek bölümünden sonra sektör bazında en az iki kelime farklı olması gerekmektedir.

- Şirket ortakları ve hisse oranları belirlenmelidir.

- Şirketin faaliyetlerinin yürütebileceği merkez adresinin belirlenmelidir.

- Şirket yönetim kurulu belirlenmeli

- Sermaye tutarı ve payları belirlenmeli

- Şirketle ilgili değişikliklerin ve diğer bilgilendirmelerin ilanı nasıl yapılacağı belirlenmeli

- En az bir faaliyet konusu yeterli olacaktır.

2. MERSİS

Sözleşme “mersis” üzerinden hazırlanır, ticaret sicilinin onayına gönderilir. Mersis geçmeyen illerde sözleşme ve imza beyanları noterde yapılır.
Mersis sistemi üzerinde ilgili bölümler tamamlandıktan sonra onay aşamasında “kayıt numarası” alınmalıdır. Daha sonra ticaret sicilden randevu alınır. Randevu saatinde, mersis üzerinden hazırlanan belgelerde herhangi bir sıkıntı bulunmamış ise yetkili memur huzurunda ortaklar, şirket kuruluş sözleşmesini imza ederler.

3. TİCARET ODASI

- 3 adet şirket kuruluş başvuru formu, yabancı ortağın bulunması dahilinde ilgili bölümlerin imza edilmesi gereken kuruluş bildirim formu

- yabancı ortak olan gerçek kişilerin noter onaylı tercüme edilmiş pasaportu, vergi dairesinden alınması gereken vergi no veya yabancı kişilere ait olan kimlik numarası, Türkiye de ikameti bulunan yabancıların noterden onayı alınmış ikamet tezkeresi veya kuruluş vekaleti yeterli olacaktır.

- ortakların resmi bulunduğu oda kayıt beyanı 

- 2 adet şirket yetkili imza beyanı 

Limited şirketlerin de ortağı olmayan müdürler için görevi kabul ettikleri imzaların noter onaylı olması gerekmektedir. Ortakların haricinde müdür atanmış ise randevu saatinde müdürler hazır bulunmalıdır. Ticaret sicilinde yetkili memur huzurun da şirket ünvanı altında imza beyanı gerçekleştirilecektir.

- Tüzel kişilerin müdürlüğe atanması durumunda, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

- Müdürün yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

- Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı (Anonim şirketlerinde)

- Rekabet Kurumu payı banka dekontu (oda veznesine yatacak)

- Limited Şirket Kuruluş evraklarının Büyük bir kısmı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapıldığı için bu evrakları hazırlanması Yetkili memurlar tarafında ticaret sicil Müdürlülerinde yapılacak.

 - Tescilden sonra ana sözleşme ve şirket defterleri ticaret sicilden teslim alınır. 

İlgiler belgeler hazırlandıktan sonra bağlı bulunduğu Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmaktadır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

Ayrıca,

- Kuruluşu bakanlık veya diğer resmî kurumlara bağlı şirketlerin izin yazısı veya uygun görüş̧ yazısının aslı

- Anonim şirketlerinde varsa, Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kabul etiğine dair imzalarının bulunduğu noter onaylı belge

- Yönetim kurulu tüzel kişi olursa, tüzel kişilik ile birlikte ve tüzel kişilik adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin bilgilerini içeren tüzel kişilik yetkili organ kararının noter onayı

- Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

- Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülke makamlarından alınan belge

- Şirkete ayni sermaye konulmuş̧ ise, bilir kişi raporu ve mahkemenin bilir kişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

- Konulan ayni sermaye var ise, üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair sicilden alınacak yazının aslı 

- Ayni sermaye konulan taşınmazın; fikri mülkiyet haklarının ve aynıların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belgenin aslı

- Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

4. VERGİ DAİRESİ VE BANKA

Tescil işlemi gerçekleştikten sonra mersis üzerinden potansiyel vergi numarası alınır. Bu numara şirketin vergi numarasıdır.

Anonim şirketi kuruluşu gerçekleştiriliyorsa potansiyel vergi numarası ile şirket sermayesinin 1/4’ü bankada bloke ettirilmesi gerekmektedir. Banka ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazı yazar. 

5. NOTER

Ticaret Sicilinde şirket kuruluş sözleşmesi tescil edildikten sonra şirket, tüzel kişilik kazanmış olur. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi noterde şirket unvanı altına imza örneklerini gösteren imza sirküleri hazırlanır. İmza sirküleri şirket adına yapılacak bütün işlemlerde gerekecektir. 

6. TEKRAR VERGİ DAİRESİ

Ticaret sicilde tescil işlemi gerçekleştikten sonra; onaylı ana sözleşme, onaylı imza sirküleri, şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi, şirket ortaklarının ikametgahları, kimlik asılları ve fotokopisi, vergi dairesine işe başlama başvurusu yapılır. Vergi dairesi memuru 3 gün için de şirket adresine yoklamaya gelir.

İşe başlama başvurusu yapılırken kira kontratı ve smmm sözleşmesi damga vergisi beyanı yapılarak ödeme yapılır. 

Gerekli evraklar:

E tebligat formu

İnternet başvuru formu

İşe başlama formu

Kira sözleşmesi

7. SGK/BAĞ-KUR 

Şirket kuruluş işlemlerinde şirket tescilinden sonra ticaret sicil memuru SGK sistemine online iletecektir. Ticaret sicil müdürlükleri tarafından şirketlerin işyeri tescili ve e-sigorta aktivasyon işlemleri yapılacak. İşverenin işyeri tescili için SGK’ ya ayrıca başvurusuna gerek yoktur.

8. YENİ NESİL YAZAR KASA

Perakende satış durumu varsa şirket bilgilerinin iletilmesi ile herhangi bir bankadan yazar kasa temin edilebilir. Kredi kartı tahsilatı ve fiş kesilebilir. 

9. TİCARET VE SANAYİ ODASI KAYIT

Ticaret odasına kayıt işlemleri: 

- Ticaret odası başvuru formu

- ticaret sicil gazetesi

- şirket müdür imza sirküleri

- şirket ortaklarının nüfus cüzdanlarının suretleri

- şirket ortaklarının ikametgâh ilmühaber evrakları tamamlandıktan sonra ticaret odası başvurusu yapılabilir.

Açılışı yapılan şirket sanayici olarak üretim yapacaksa sanayi odasına kaydolmak zorundadır. Sanayici şirketler, kuruluştan sonra, gerekli gerekli hadleri aştıklarında, sanayi odasına kaydolmalıdır. Sanayi odasına kaydolmak ile ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirilmiş olur. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Sanayi Odası Başvuru Formu

-Ticaret Sicil Gazetesi

-Noter onaylı ana sözleşme

-Kurucu ortakların kimlik suretleri

10. BELEDİYE RUHSAT İŞLEMLERİ

- Çevre temizlik vergisi yatırılması gerekmektedir.

- Büro veya işyerinin m2 sini öğrenerek kira kontratı veya iş yeri sahibi iseniz tapu, ibraz edilme

- ticaret odası kayıt sureti

- vergi lehvası

- ticaret sicil gazetesi

11. KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA)

Elektronik tebligat yönetmeliğinde; “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma “Başlıklı 7’nci maddesi uyarınca, sermaye şirketlerine (anonim, limited ve sermaye paylara bölünmüş komandit şirketleri) elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." Bu yönerge gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.  Bu sebeple, şirketi temsile yetkilileri, şirket ünvanı altında, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almaları, yerinde olacaktır

12. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ 

(İstanbul da ki şirket kuruluşları için)

- Tek ortaklı ve yabancı ortağın olmadığı şirket kuruluş maliyeti 2.500-3000 TL

- ekstra her bir ortak için ortalama 145,00 TL, fazladan her bir müdür için ortalama 230,00 TL maliyetlere eklenmelidir.

- Şirket ana sözleşmesinin kelime sayısı ve tescil edilecek faaliyet alanlarının artması maliyetleri artıracaktır.

- Perakende satış yapacaklar, 2019 yılı için ortalama 1.100 TL yazar kasa maliyeti oluşacaktır.

- Son olarak Mali Müşavirlik ücreti: kuruluş ve aylık ücreti, anlaşma ve alınan hizmet kalitesine göre değişebilir. İsmmmo 2019 asgari tutar: 823 TL

Copyright © 2021 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım