ANONİM ŞİRKETİ Mİ? LİMİTED ŞİRKETİ Mİ?

Anonim Şirketi de Limited Şirketi de kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu için kurulabilir.

Anonim şirketinin limited şirketine göre tercih sebebinin en önemli noktası prestijdir. 

Anonim şirketi, bankalar ve diğer kişi ve kurumlar nezdin de daha itibarlı bir algı oluşturmaktadır.

Halka arz olmayan Anonim şirketi en az 1 en fazla 500 kişi ile kurulabilir. Limited şirketi en az 1 en fazla 50 kişi ile kurulabilir.

Anonim şirketinin sermayesi en az 50.000 TL, limited şirketinin sermayesi en az 10.000 TL ile kurulabilir. Anonim şirketinin kuruluşun da tescilden önce sermayenin ¼ ‘ünü bankaya yatırmak ve bloke edilmek zorunludur. Limited şirketinde böyle bir zorunluluk yoktur.

Anonim şirketin de halka arz yapılabilir. Limited şirketlerin de halka arz yapılamaz.

Anonim şirketlerin de pay senetleri hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilir. Ve hamiline yazılı pay senetlerinin cirosu ile pay senetlerinin devri gerçekleştirilebilir. Limited şirketlerin de sadece nama yazılı pay senetleri şirket ortaklığını ispat için bastırılabilir.

Anonim şirketi kayıtlı sermaye sistemi ile sermaye artırımı gerçekleştirilebilir. Limited şirketinde kayıtlı sermaye sistemi bulunmamaktadır. Limited şirketinde sermaye artırımı genel kurul kararı ile yapılmaktadır.

Anonim şirketleri genel kurulu tescil ve ilana tabidir. Limited şirketi genel kurulu tescil ve ilana tabi değildir.

Anonim şirketin de hisse devri, hisse devir sözleşmesi yapıldıktan sonra ortaklar pay defterine işlenmesi ile gerçekleşir. Limited şirketin de hisse devri noter aracılığı ile yapılır ve tescil ve ilana tabidir.

Anonim şirketlerinde hisse devri gerçek kişilere yapılırsa 2 yıldan sonra vergiye tabi değildir. Tüzel kişilere devredilirse, ilmühaber veya pay senedi bulunması şartı ile kdv den muaftır. En az 2 yıl elde tutmak şartı ile kazancın %75 vergiden istisnadır. Limited şirketinde hisse devri gerçek kişilere devredilirse süre gözetmeksizin vergiye tabidir. Tüzel kişilere devredilirse, 2 yıldan sonra kdv den muaftır. En az iki yıl elde tutulan hisselerin %75’i vergiden istisnadır.

Anonim şirketlerde sermayesi 250.000 TL’yi aşan şirketler avukat bulundurmak zorundadır. Limited şirketlerinde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Anonim şirketlerinde kanun da veya esas sözleşmede aksi bir hüküm yoksa esas sözleşme değişiklikleri pay sahiplerinin yarısının katılımı ve katılanların salt çoğunluğu ile değişiklik yapılabilir. Limited şirketlerin de esas sözleşmede değişiklik ortakların üç te ikisinin katılımı ve onayı ile gerçekleşir.

Anonim şirketlerin de yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların bağ-kur’lu olmasına gerek yoktur. Limited şirketin de bütün ortakların bağ-kur’lu olması zorunludur.

Anonim şirketi yönetim kurulu tarafından yönetilir. Limited şirketi müdür veya müdürler ile yönetilir

Anonim şirketi ortakları genel kurul üyesi olma zorunluluğu yoktur. Limitet şirketi ortaklarından en az 1 kişi müdür olmak zorundadır.

Anonim şirketlerin de amme alacaklarından (vergi, sgk) dolayı ortakların sorumlulukları bulunmamaktadır. Limited şirketinde amme alacaklarından ortaklar hisseleri oranında bütün mal varlığı ile sorumludur.

Anonim şirketlerin de amme alacaklarından (vergi, sgk) dolayı yönetim kurulu (yetkili-yetkisiz), bütün mal varlıkları ile sorumludur. Limited şirketinde müdürler, kamu alacaklarından bütün mal varlıkları ile sorumludur.

Anonim şirketlerinde ortakların, şirketin ticari borçlarına karşı sorumluluğu taahhüt etmiş olduğu sermaye ile sadece şirkete karşı sorumludur. Limited şirketinde ortakların, şirketin ticari borçlarına karşı sorumluluğu taahhüt etmiş olduğu sermaye ile ve esas sözleşme de belirtilen edimler ile sorumludur.

Anonim şirketleri ortakları cebren şirketten çıkarılamaz. Limited şirketinde ortağın esas sözleşmede belirtilmesi şartı ile genel kuru kararı ile ortaklıktan çıkarılabilir. Ayrıca, haklı sebeplerden dolayı ortağın çıkarılmasına ilişkin dava açılabilir.

Anonim şirketlerin de şirketin feshini, halka açık olmayan şirketler de on da birini temsil eden ortaklar, halka açık olan şirkette, yirmide birine sahip olan ortaklar şirket feshini asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. Limited şirketinde bütün ortaklar haklı sebepten ötürü, şirket feshini isteyebilir.

 

Anonim şirketleri de Limited şirketleri de kâr payı avansı dağıtabilir.

Anonim şirketler ve Limited şirkeler imtiyazlı pay çıkartabilir. Yani 1 paya sahip ortağın 5 oy hakkına sahip olabilir.

Anonim şirketleri ve Limited şirketi intifa senedi çıkarabilir. 

İntifa senedi “anonim şirkette herhangi bir hisseyi ifade etmeyen, senet sahibine söz konusu mal hakkın hak tanıyan değerli evrak veya menkul kıymet niteliğindeki senettir.

Anonim şirketi ve Limited şirketi %22 kurumlar vergisine tabidir.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım